Video Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
คุณเบ็ญ
คุณจูน
คุณจูน
Mark Adams

Student

Brianna Stark

Student

James Hobbs

Student

Testimonials

ประสบการณ์จากการได้รับการโค้ชคือ ตอนนั้นธุรกิจผมกำลังอยู่ระหว่าง การเปลี่ยนแปลงจากองค์กรที่บริหารโดยเจ้าของหรือเถ้าแก่ มาเป็นองค์กรที่มีทีมบริหารที่ชำนาญ ในแต่ละด้านเพื่อช่วยการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหลังจากใช้เวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณเกือบปี ปัญหาที่พบกลับเป็นเรื่องความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ของทีมงานบริหาร และผมเองต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมด ในการทำงานอยู่แต่ในห้องประชุมซึ่งการที่ผมได้พบโค๊ชหุยและทีมงานธุรกิจติดปีก ได้ช่วยให้ระบบความคิดและวิธีทำงาน ที่ใช้ได้จริงกับผมและองค์กร ทุกวันนี้เรามีทีมงาน ที่ทำงานได้ดีขึ้นภายใต้เป้าหมายเดียวกัน รวมถึงลดระยะเวลาที่เคยเสียไปในการประชุมไปมากกว่าครึ่ง ทุกวันนี้องค์กรของเราก็ยังใช้งานและต่อยอดจากสิ่งที่เราได้รับถ่ายทอดมาอยู่ครับ นอกจากนี้ สิ่งที่ประทับใจเป็นพิเศษในตัวโคตรหุย คือ 1. ความเอาใจใส่ติดตามผลลัพธ์ในสิ่งที่โค๊ชถ่ายทอด ให้ไปกับองค์กร 2. ความไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้ ผสมผสานสิ่งใหม่ๆ มาใช้ร่วมกับองค์ความรู้ เดิมโดยเสมอ 3. มีความเมตตาเผื่อแผ่ เมื่อพบความรู้ใหม่ หรือโอกาสทางธุรกิจที่คิดว่าอาจเป็นประโยชน์กับผู้รับ ก็ยินดีที่จะเป็นสะพานแนะนำให้ ขอบคุณโค้ชหุยและทีมงาน BB มาอีกครั้งนะครับ 🙂
kasempol
เกษมพล อำนวยเรืองศรี
Managing Director
เราเป็นบริษัทบัญชีที่มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ แต่ก็ยังพบว่า มีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการทีมงาน โค้ชหุยเข้ามาให้ความรู้เข้ามาอบรมที่บริษัท ให้ความรู้กับพนักงาน ได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบริษัท และทำให้พนักงานตระหนักรู้ ถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตัวเอง คำนึงถึงเป้าหมายร่วมกัน ขององค์กร มีความรู้สึกว่าให้การทำงานสามารถที่จะบริหารได้อย่างมี คุณภาพ มีความสามัคคีละพนักงานมีความสุขมากขึ้น ในส่วนตัวดิฉันเองก็สามารถที่จะBalance ระหว่างชีวิตการทำงาน กับครอบครัว มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นค่ะ ขอขอบคุณโค้ชหุยและ ทีมงานมากๆ เลยค่ะที่ได้กรุณามาให้คําแนะนํากับบริษัทในครั้งนี้นะคะ
คุณอมรรัตน์ ราชพัฒนพงศ์
CL การบัญชี และกฎหมาย
ก่อนที่จะเข้ามาได้รับการโค้ชชิ่งจากโค้ชหุย ต้องยอมรับว่าเป็น องค์กร SME ที่ทํางานเหนื่อยมากวุ่นวายมาก ไม่ได้มีเวลาพักผ่อน โค้ชก็ได้เข้ามาวางระบบให้ 3 เดือน ในช่วงเวลา 3 เดือน องค์ความรู้ที่โค้ชได้สอนบี เรียกว่าเป็นนวัตกรรมทางความคิดในระบบการทํางานแบบแท้จริง เพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลย ทั้งเรื่องของคน ทรัพยากรบุคคล การทํางานอย่างเป็นระบบ การประชุมอย่างเป็นระบบ การวางแผนในระยะสั้น ระยะยาว การวาง วิสัยทัศน์ รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราเคยมองข้ามมัน มาตลอด และเราไม่เห็นถึงความสําคัญของมัน จนกระทั่งโค้ชได้มาชี้เป้าให้เห็นว่า การที่เราจะเติบโตจากจุด A ไปสู่จุด B จากจุด B ไป C เราต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้าง หลังจาก ที่มีการจบการโค้ชชิ่งไป 3เดือน ยอมรับว่ายอดขายโตขึ้น จากปีที่แล้ว 200% ทีมงานก็มีความ Stable มากขึ้น มีความเสถียร และ ทํางานอย่างมีความสุขมากๆ เรียกว่าเป็นองค์กรสีเขียวเป็นองค์กรที่ Flow ต้องขอบคุณโค้ชหุยและ ทีมงานทุกคน ที่เข้ามาโค้ชบริษัทบีและขอให้โค้ชหุยประสบความสําเร็จ ในการเป็นโค้ชตลอดไปนะคะ
คุณคณิสร โอทาเกะ
CEO and Founder B Esthetics Thailand